درس ۲ واحدی
کتاب اصلی: فلسفه جغرافیا(جلد آبی)
مولف: زنده یاد دکترحسین شکویی
انتشارات: گیتاشناسی