• نقش برنامه‌ریزی استراتژیک در توسعه‌ی پایدار فضایی شهرهای ساحلی، شهرنور- پیام نور ساری- استاد مشاور
 • بررسی نقش نیازهای اقتصادی شهروندان در توسعه‌ی پایدار شهری شهر نور- استاد مشاور
 • بررسی رشد شهرنشینی وتوسعه‌ی فیزیکی شهرها با تأکید بر رشد شهرهای میانی (خلخال)- استاد راهنما
 • نقش آموزش در توسعه‌ی مدیریت شهری (نور، محمودآباد، آمل، بابل)- استاد راهنما
 • نقش مشارکت شهروندان درتوسعه‌ی پایدارمحلات شهری(ساری)- استاد مشاور
 • رشد جمعیت و پیامدهای مکانی فضایی برخاسته از آن در نقاط شهری (نور)- استاد راهنما
 • نقش شهرک‌های صنعتی در توسعه‌ی پایدار شهرهای کوچک (پل سفید)- استاد مشاور
 • بررسی میزان رضایت‌مندی شهروندان ازکیفیت محیط زندگی- استاد راهنما
 • نقش بازارهای هفتگی درتوسعه روابط شهر و روستا(بابل)، پیام نور گنبد کاووس- استاد راهنما
 • بررسی تأثیرمهاجرت در توسعه‌ی پایدار شهر بابل، پیام نور ساری- استاد راهنما
 • نقش شوراهای اسلامی در مدیریت شهری(ساری)؛ پیام نور ساری- استاد راهنما
 • ارزیابی نقش سکونت‌گاه‌های غیررسمی در گسیختگی فضایی ساختار شهری گنبدکاووس -دانشگاه مازندران- استاد راهنما
 • تحلیلی برجرائم اجتماعی در شهرهای ساحلی جنوب دریای خزر(مورد: بابلسر)؛ دانشگاه مازندران- استاد راهنما
 • سنجش کیفیت زندگی و مقایسه‌ی آن در بافت فرسوده و بافت جدید با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی- دانشگاه مازندران- استاد مشاور
 • ارزیابی راهبردی وضعیت ساختار فضایی شهرهای کوچک با تأکید بر دسترسی‌ها (بابلسر)؛ دانشگاه مازندران-استاد مشاور
 • نقش شرکت‌های تعاونی پره صیادی در توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی نواحی روستایی (بندرترکمن)؛ پیام نور گنبد کاووس – استاد راهنما
 • بررسی حوزه‌ی نفوذ بابلسر با تأکید بر مؤلفه‌های عملکردی وسیاسی اداری؛  پیام نور ساری- استاد راهنما
 • بررسی نقش بندر در توسعه و تحول شهر انزلی- دانشگاه آزاد نور- استاد راهنما
 • بررسی روند توسعه‌ی اقتصادی بابل در چارچوب توسعه پایدار- پیام نور ساری- استاد راهنما
 • تحلیلی برشاخص‌های توسعه‌ی پایدارشهری در مناطق ۱۴ گانه اصفهان- دانشگاه مازندران- استاد راهنما
 • بررسی وضعیت حمل ونقل درون شهری در شهر نور دانشگاه آزاد نور- استاد مشاور
 • بررسی تغییر و توزیع کاربری فضای سبز شهر نکا- دانشگاه مازندران- استاد مشاور
 • ارزیابی وضعیت کاربری زمین شهری در چارچوب توسعه‌ی پایدار  کازرون – دانشگاه مازندران- استاد راهنما
 • نقش برنامه‌ریزی استراتژیک درتوسعه‌‌ی پایدار فضایی شهرهای ساحلی(نوشهر)- دانشگاه آزاد نور- استاد راهنما
 • ملاحظات استراتژیک پدافندغیرعامل در خطوط انتقال برق منطقه‌ی غرب مازندران- دانشگاه آزاد نور- استاد راهنما
 • نقش به‌سازی بافت‌های تاریخی درتوسعه‌ی کالبدی وکیفیت زندگی شهروندان بابل- پیام نورساری- استاد مشاور
 • نقش فعالیت‌های کشاورزی در توسعه‌ی پایدار شهری قائم‌شهر- پیام نورساری- استاد مشاور
 • نقش مشارکت شهروندان در توسعه‌ی پایدار شهری آمل- دانشگاه آزاد نور- استاد راهنما
 • بررسی رابطه‌ی میان فضای عمومی شهر و امنیت فردی و اجتماعی (مورد مطالعه: بابلسر)- دانشگاه مازندران- استاد مشاور
 • بررسی موانع مدیریتی شهرداری‌ها و اثرات آن در توسعه‌ی کالبدی شهرها (قائم‌شهر)- دانشگاه مازندران-  استاد راهنما
 • برنامه‌ریزی راهبردی توسعه‌ی گردشگری با استفاده از مدل سوات (محمودآباد)- دانشگاه مازندران- استاد راهنما

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *