بنده داوری مقالات در مجلات علمی-پژوهشی زیر را به عهده دارم:

 •  مجله آرمان‌شهر- دانشگاه تهران
 •  پژوهش‌های جغرافیای انسانی- دانشگاه تهران
 •  مدرس- دانشگاه تربیت مدرس
 • سنجش از دور و GIS ایران- دانشگاه شهید بهشتی
 •  اقتصاد و مدیریت شهری- انجمن اقتصاد شهری ایران
 • برنامه‌ریزی فضایی- دانشگاه اصفهان
 • آمایش جغرافیایی فضا- دانشگاه گلستان
 • مطالعات مناطق خشک- دانشگاه سبزوار
 • مطالعات برنامه‌ریزی شهری- دانشگاه مازندران
 • برنامه‌ریزی وتوسعه‌ی گردشگری- دانشگاه مازندران
 • برنامه‌ریزی آموزشی- دانشگاه مازندران
 • مطالعات شهری- دانشگاه کردستان
 • مطالعات توسعه‌ی اجتماعی- فرهنگی- موسسه آموزش عالی سبز