• بررسی تطبیقی توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان گلستان، گرگان – سومین همایش توسعه توانمندی‌های استان گلستان، آذر۱۳۸۰
 • نگاهی به تأثیرات زیست‌محیطی نوسانات دریای خزر درسکونت‌گاههای ساحلی، بابلسر-محیط زیست و توسعه پایدارشهری، اسفند ۱۳۸۵
 • بررسی تطبیقی شاخص‌های توسعه‌یافتگی در کشورهای اسلامی، اصفهان- سومین کنگره بین‌المللی جغرافی‌دانان جهان اسلام، آذر۱۳۸۵
 • تأثیر فناوری اطلاعات دربرنامه‌ریزی فضایی، آمل- همایش GIS  شهری، شهریور۱۳۸۶ [متن مقاله]
 • نگرشی برسطوح توسعه‌ی اقتصادی ،اجتماعی درکشورهای مسلمان آسیای مرکزی و قفقاز، بیرجند- همایش بین‌المللی امنیت انسانی درغرب آسیا، آذر۱۳۸۷
 • بررسی تأثیرات پیش‌روی آب دریای خزر در شهرستان ترکمن، بابلسر- اولین کنفرانس بین‌المللی تغییرات زیست‌محیطی منطقه خزری، شهریور۱۳۸۷
 • کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در برنامه‌ریزی برای مقابله با خطر سیلاب، بابلسر- اولین کنفرانس بین‌المللی تغییرات زیست‌محیطی منطقه خزری، شهریور۱۳۸۷
 • جغرافیای انتقادی دیدگاهی نو درجغرافیای ایران، نجف آباد- دومین همایش جغرافیا و قرن بیست ویکم، اردیبهشت ۱۳۸۷
 • تحلیلی بر وضعیت مناطق آزاد تجاری صنعتی باتأکید بر انزلی، آستارا – همایش ملی مدیریت و رویکردهای جغرافیایی دربهره‌برداری بهینه از منابع،خرداد ۱۳۸۸
 • نگاهی به جایگاه توسعه‌یافتگی استان سمنان در زمینه تسهیلات و زیرساخت‌های گردشگری، سمنان- همایش ملی گردشگری ،توسعه پایدار واشتغال‌زایی، خرداد ۳۸۸
 • تحلیلی بر وضعیت زیرساخت‌های فرهنگی ورزشی شهرستان‌های مازندران، بابلسر- همایش طرح مسائل اجتماعی مازندران، آبان ۱۳۸۸
 • تعیین سطوح توسعه‌یافتگی نواحی روستایی (مطالعه موردی استان مازندران) چهارمین کنگره بین‌المللی جغرافی‌دانان جهان اسلام؛ زاهدان، فروردین ۱۳۸۹٫ [متن مقاله]
 • بررسی عوامل موثر در طراحی مبلمان شهری با تأکید بر هویت فرهنگ ایرانی- اسلامی (مورد مطالعه: مشهد)، همایش ملی منظر شهری، تهران: آذر ۱۳۸۹
 • بررسی نقش لبه شهری و تأثیرات آن درقیمت زمین(مطالعه موردی: راه آهن ساری)، همایش ملی منظر شهری، تهران: آذر ۱۳۸۹
 • توسعه‌ی پایدار شهری ومکان‌یابی جهت توسعه با کمک مدل تحلیل سلسله مراتبیAHP (مطالعه موردی شهرگلوگاه بابل) نخستین همایش توسعه شهری پایدار، تهران: آذرماه ۱۳۸۹
 • بررسی نقش پس‌ماند در میزان رضایت‌مندی گردشگران شمال کشور(سواحل شهرستان بابلسر)، نخستین همایش ملی توسعه پایدارشهری، رشت: دانشگاه گیلان، اسفندماه ۱۳۸۹
 • مهاجرت معکوس پدیده‌ای مثبت درفضای جمعیتی ایران- یازدهمین کنگره جغرافی‌دانان ایران- تهران: دانشگاه شهید بهشتی- شهریور ۱۳۹۰
 • بررسی نقش بندر در توسعه و تحول شهر بندر انزلی- همایش ملی آرمان‌شهرایرانی- نور: دانشگاه آزاداسلامی- ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱
 • ملاحظات پدافندغیرعامل در خطوط انتقال برق  منطقه‌ای- همایش ملی آرمان‌شهرایرانی- نور: دانشگاه آزاداسلامی- ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱
 • نقش برنامه‌ریزی استراتژیک در توسعه‌ی پایدار فضایی شهرهای ساحلی(نوشهر) همایش ملی آرمان‌شهرایرانی، نور، دانشگاه آزاداسلامی، ۱۴اردیبهشت ۱۳۹۱
 • ساختارجمعیتی استان مازندران وتحولات ۵۰ ساله‌ی آن،اولین همایش توسعه‌ی پایدار نواحی مرزی با رویکرد مرزنشینان، گرگان، دانشگاه گلستان،۲۰/۲/۹۱
 • سونامی جمعیت درایران (۶۵-۵۵) و پیامدهای آن، ششمین همایش ملی انجمن جمعیت‌شناسی ایران، تهران:دانشگاه تهران؛ ۱۷آبان ماه ۹۱
 • مدخلی برسلامت زیست شهری با رویکرد توسعه پایدار(مورد: منطقه دو قم)، دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری، اصفهان؛ ۱۶ آذر۹۱
 • جرائم و راه‌کارهای کاهش آن در محیط شهری ایران با تأکید بر رویکرد  C.P.T.E.D(مطالعه موردی: بابلسر)، همایش ملی پیش‌گیری ازجرائم وآسیب‌های اجتماعی، بابلسر: دانشگاه مازندران؛ ۹ اسفند۹۱
 • مدخلی بر توسعه‌ی شهری پایدار از منظرحکمروایی مناسب شهری (مورد؛ شهر آزادشهر)، همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری، بوکان ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲
 • توسعه‌ی صنعت گردشگری در جهت توسعه ی پایدار شهری با استفاده از مدل swot(مطالعه  موردی شهرستان سقز، همایش ملی معماری پایدار وتوسعه شهری، بوکان ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲
 • امکان‌سنجی توانمندی‌های گردشگری شهرستان محمودآباد (تنگناها و چالش‌های فراروی آن)؛ همایش ملی نقش گردشگری درتوسعه، بابلسر ۷ اسفند۱۳۹۲
 • ارزیابی میزان  رضایت گردشگران داخلی از امکانات اقامتگاهی مقصد سفر(نمونه موردی: بابلسر) همایش ملی نقش گردشگری درتوسعه، بابلسر ۷ اسفند۱۳۹۲
 • آسیب‌شناسی بافت فرسوده‌ی کرمانشاه وضرورت بهسازی و نوسازی آن، همایش ملی جغرافیا و پایداری محیط، کرمانشاه ۱۴ اسفند۱۳۹۲
 •  سخنرانی علمی در دانشکده (انتقال پایتخت، چرائی وچگونگی) ۱۵/۲/۱۳۹۳
 •  آثار وپیامدهای قوانین شهری درفضای جغرافیایی ایران، اولین همایش علوم جغرافیایی ایران، تهران،۳۱ اردیبهشت۱۳۹۳
 •  گردشگری کشاورزی،رویکردی برای توسعه منطقه ای(سوادکوه) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران، تهران،۳۱ اردیبهشت۱۳۹۳
 • ارزیابی آثار مهاجرتهای روستایی در توسعه فیزیکی شهر پیرانشهر، دومین همایش ملی جغرافیا وگردشگری، تهران،۸ اسفند ۱۳۹۳
 •  برنامه‌ریزی شهر فشرده باتأکید بر عدالت اجتماعی(بابل)، همایش ملی توسعه پایدارفضایی درسواحل دریای خزر، بابلسر، ۶ اسفند ۱۳۹۳
 •  مطالعه تحولات جمعیتی ساری طی سالهای ۹۰-۱۳۳۵،همایش ملی توسعه پایدارفضایی درسواحل دریای خزر، بابلسر، ۶ اسفند ۱۳۹۳
 •  کاربرد مدل هاف برای تعیین حوزه نفوذ شهرهای ایران(بابلسر)، همایش ملی توسعه پایدارفضایی درسواحل دریای خزر، بابلسر، ۶ اسفند ۱۳۹۳
 • سخنرانی علمی در دانشکده: ‌فراتحلیل مقاله های علمی- پژوهشی در مجلات جغرافیایی ایران، ۲۸/۹/۹۴
 •  برنامه ریزی راهبردی جهت توسعه گردشگری درشهرستان محمودآباد، سومین کنگره بین المللی جغرافیاو توسعه پایدار،تهران، دانشگاه شهید بهشتی، بهمن ۱۳۹۴
 •  تحلیل بر پارادیمهای محیط گرایی ودیدگاههای اسلام (با تأکید بر محیط زیست شهری)، دومین همایش بین المللی پژوهشهای محیط زیست وکشاورزی ایران، همدان، دانشگاه بوعلی،۱۳ اسفند۱۳۹۴
 •  بررسی قابلیت تالاب ها در توسعه گردشگری(نمونه موردی: تالاب فریدونکنار)همایش ملی توسعه پایدارگردشگری باتاکید بر جوامع محلی، بابلسر، دانشگاه مازندران، ۲۱ و۲۲ اردیبشهت ۱۳۹۵
 •  بررسی موانع مدیریتی شهرداریها و اثرات آن در توسعه کالبدی شهرها(مورد: قائمشهر) همایش ملی معماری اسلامی، میراث شهری وتوسعه پایدار، تهران: سازمان میراث فرهنگی وگردشگری ، اردیبهشت ۱۳۹۵