فهرست مقالات علمی-پژوهشی و علمی -ترویجی چاپ شده

 1.   بررسی نقش سیاست‌های ملی و بین المللی درتوسعه‌ی شهرهای میانی کشور، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات جغرافیایی، تأییدیه چاپ
 2. روند تحولات جمعیتی بندرترکمن و افق آینده‌ی آن،  فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا وتوسعه، شماره ۳ -۱۳۸۳٫ [متن مقاله]
 3. درآمدی به تاریخ شکل‌گیری بندرترکمن، مجله فراغی، شماره ۱۳-۱۳۸۳
 4. بررسی تحولات جمعیتی شهرهای استان گلستان، فصلنامه علمی ترویجی جمعیت، شماره ۵۲-۱۳۸۴٫ [متن مقاله]
 5. الگوی توزیع فضایی شهرهای استان گلستان، مجله رشدآموزش جغرافیا، سال بیستم، شماره۲، شماره مسلسل ۷۳-۱۳۸۴٫ [متن مقاله]
 6. بررسی کارکردها و توانمندی‌های شهرهای ساحلی کشور، مجله علمی پژوهشی فضای جغرافیایی (دانشگاه آزاد)، شماره ۱۵-۱۳۸۵٫ [متن مقاله]
 7. بررسی جایگاه توسعه‌یافتگی استان‌های کشور در شاخص‌های کشاورزی، فصلنامه علمی پژوهشی روستا و توسعه، شماره ۳- ۱۳۸۷٫ [متن مقاله]
 8. مقایسه‌ی عوامل موثر در آب‌دهی چشمه‌های کارستی، مجله علمی پژوهشی علوم کشاورزی و منابع طبیعی، شماره ۲- ۱۳۸۸
 9.  مدخلی بر فقر شهری با تأکید بر فقر مسکن در نقاط شهری استان‌های کشور، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیای انسانی (دانشگاه آ‍زاد)، شماره ۳- ۱۳۸۸٫ [متن مقاله]
 10. تحلیلی بر آرایش فضایی شهرهای مازندران، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات جغرافیایی، سال بیست وچهارم، شماره ۳ ،۱۳۸۸ صص ۱۱۰- ۹۷٫ [متن مقاله]
 11. Demographic changes of Nomadic Communities in Iran(1956-2008),Asian population studies,Vol.6,No.3,Routledge [view full text]
 12.  بررسی نقش گردشگری در تغییرات کاربری اراضی مقصد (نمونه موردی: بخش مرکزی شهرستان نوشهر)، مجله مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، سال اول، شماره ۳ – ۱۳۸۸٫ صص ۴۲-۲۱، انتشارات دانشگاه اصفهان. [متن مقاله]
 13.  بررسی تحلیلی سلسله مراتب شهری دراستان کردستان (بااستفاده ازمدل رتبه- اندازه زیپف ومدل تعدیلی بهفروز) فصلنامه جغرافیای انسانی، سال سوم شماره ۲ – ۱۳۹۰؛ صص ۵۵-۴۳. [متن مقاله]
 14. تحولات اجتماعی ۵۰ سال اخیر دربین عشایر ترکمن- مجله برنامه‌ریزی فضایی- سال اول شماره ۱- ۱۳۹۰. صص ۳۷-۶۰.  انتشارات دانشگاه اصفهان. [متن مقاله]
 15. بررسی وضعیت دسترسی شهروندان به مقاصد مختلف با تاثیرگذاری شیوه سفر(بابلسر)Y فصلنامه آرمانشهر؛ سال چهارم؛ شماره ۷؛ پاییز و زمستان ۱۳۹۰؛ صص ۱۳۳-۱۴۱. [متن مقاله]
 16. تحلیلى فضایی از تعادل ساختار جمعیتى در کلان‌شهر مشهد،(مطالعه موردى نواحى شهرى)؛ فصلنامه جمعیت، شماره ۷۹، بهار۱۳۹۱، صص ۱۱۶-۱۰۰٫ [متن مقاله]
 17. ارزیابی مولفه‌های سرمایه‌ی اجتماعی و تأثیر آن در امنیت اجتماعی شهر (مورد مطالعه: بابلسر)، فصلنامه جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)؛ سال سوم، شماره ۱۲،پاییز۱۳۹۲، صص۴۶-۳۳
 18. گونه‌بندی شهرهای بالای صدهزارنفری ایران براساس تحولات جمعیتی ۵۰ سال اخیر(۸۵-۱۳۳۵)، فصلنامه جغرافیا وبرنامه ریزی، سال هفدهم، شماره ۴۴، تابستان ۱۳۹۲، صص ۱-۲۶
 19. بکارگیری مدل‌های تلفیقی درمکان‌گزینی بهینه پارک‌های شهری (نکا)؛ فصلنامه نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی؛ سال پنجم؛ شماره ۳ (پیاپی۱۹) تابستان ۱۳۹۲؛ صص ۳۲-۱۵
 20. نقش مشارکت مردمی در اقتصاد و مدیریت شهری (مطالعه موردی: شهرآمل) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، سال اول ، شماره ۳، تابستان ۱۳۹۲،صص:۱۳۸-۱۲۷
 21.   تحلیل وضعیت توسعه پایدار درمناطق شهری کلانشهرها(اصفهان) فصلنامه مطالعات برنامه ریزی شهری، سال اول ، شماره ۲،تابستان ۱۳۹۲، صص: ۸۷-۶۱
 22.   بررسی احساس امنیت در فضاهای عمومی(مطالعه موردی: کلانشهر شیراز)، مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال پنجم، شماره ۱۹، زمستان ۱۳۹۳، صص: ۳۹-۵۶   (متن مقاله)
 23.   ارزیابی مؤلفه های کالبدی فضاهای عمومی و تأثیر آن در احساس امنیت اجتماعی شهروندان بابلسر، پژوهشهای راهبردی امنیت ونظم اجتماعی، سال چهارم، شماره پیاپی۹، شماره اول، بهار وتابستان ۱۳۹۴، صص: ۱۵۲-۱۳۱ (متن مقاله)
 24.   بررسی وضعیت پایداری حمل ونقل درشهر اسلام آباد غرب، پژوهشهای دانش زمین، سال پنجم، شماره ۱۸،تابستان ۱۳۹۳، صص: ۲۶-۱۱
 25.  ارزیابی سکونتگاههای غیررسمی درگسیختگی ساختارفضایی شهر(گنبدکاووس)؛ برنامه ریزی فضایی(جغرافیا)؛ سال چهارم؛ شماره ۴(۱۵پیاپی) زمستان ۱۳۹۳؛ صص:۸۶-۶۵۶)   (متن مقاله)
 26. ارزیابی ویژگیهای کمی وکیفی مسکن درایران طی سالهای ۹۰-۱۳۴۵، پژوهش وبرنامه ریزی شهری، سال ششم، شماره ۲۰ بهار۱۳۹۴، صص: ۵۰-۳۵   (متن مقاله)
 27.   ارزیابی رضایتمندی زنان از وضعیت امنیت درپارکهای شهری(پارک دهکده طلایی آمل)،چشم انداز زاگرس (جغرافیاوبرنامه ریزی شهری) ، سال هفتم ، شماره ۲۶، زمستان ۱۳۹۴، صص۱۲۴-۱۰۷ (متن مقاله)
 28.     فراتحلیل مقاله های علمی پژوهشی چاپ شده درفصلنامه فضای جغرافیایی طی ۵ سال(۹۲-۱۳۸۸) فصلنامه فضای جغرافیایی، تأییدیه چاپ۱۱/۳/۲۴۵۰،۱۳۹۵۳)
 29.   بکارگیری مدل پتانسیل جمعیتی وماتریس ارتباطات در تعیین مراکز خدمات (مطالعه موردی بابلسر) فصلنامه مطالعات برنامه ریزی شهری، سال سوم، شماره ۱۰، تابستان ۱۳۹۴، صص: ۱۲۷-۱۴۳ (متن مقاله)
 30.   بررسی میزان رضایتمندی شهروندان از کیفیت محیط زندگی، موردشناسی: قائم شهر، جغرافیا وآمایش شهری ومنطقه ای، سال ششم، شماره ۲۰، پاییز ۱۳۹۵، ۱۰۸-۹۵  (متن مقاله)
 31. تحلیلی بر برنامه ریزی فضایی و الگوی توسعه شهرنشینی در ایران،پژوهش وبرنامه ریزی شهری، سال هفتم، شماره۲۶، پاییز۱۳۹۵، صص: ۱۱۲-۹۳ (متن مقاله)