۱- نگرشی جغرافیایی به بندرترکمن، انتشارات فراغی , گرگان. سال انتشار ۱۳۸۷

۲- مقدمه‌ای بر میدان‌های شهری، انتشارات دانشگاه مازندران، سال انتشار  ۱۳۹۰

۳- اصول برنامه‌ریزی مجتمع‌های زیستی- انتشارات دانشگاه مازندران، سال انتشار  ۱۳۹۳