درس ۲ واحدی
کتاب اصلی: جغرافیای جمعیت ایران
مولف: دکتر جعفرجوان
انتشارات: جهاد دانشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد