مجله‌های علمی -پژوهشی جغرافیا

فصلنامه های علمی- پژوهشی رشته جغرافیا

فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا http://gps.gu.ac.ir/
فصلنامه آمایش سرزمین http://jtcp.ut.ac.ir/
فصلنامه آمایش محیط  http://amayesh.com
فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی http://serd.khu.ac.ir/
فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای http://jzpm.miau.ac.ir/
فصلنامه برنامه ریزی و آمایش فضا  http://hsmsp.modares.ac.ir/
فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری http://tourismpd.journals.umz.ac.ir/
پژوهشنامه جغرافیای انتظامی http://pogra.jrl.police.ir/
فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی http://jrrp.um.ac.ir
فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری  http://jupm.miau.ac.ir/
فصلنامه پژوهش های اقلیم شناسی  http://www.cri.ac.ir/show=187
فصلنامه پژوهش های  جغرافیای انسانی http://jhgr.ut.ac.ir/
فصلنامه پژوهش های  جغرافیای طبیعی http://jphgr.ut.ac.ir/
فصلنامه پژوهش های  روستایی  http://jrur.ut.ac.ir/
فصلنامه پژوهش های  ژئومورفولوژی کمی http://www.geomorphologyjournal.ir/
فصلنامه پژوهش های  فرسایش محیطی  http://magazine.hormozgan.ac.ir/
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی  uijs.ui.ac.ir
فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی  http://jgs.khu.ac.ir/
فصلنامه جغرافیا  http://gadab.iauctb.ac.ir/
فصلنامه جغرافیای انسانی http://journals.iau-garmsar.ac.ir
فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) http://www.qeshm.ac.ir/Cat_24.aspx
فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای http://gaij.usb.ac.ir/
فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی  http://geoplanning.tabrizu.ac.ir/
فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی محیطی uijs.ui.ac.ir
فصلنامه جغرافیا و توسعه  http://gdij.usb.ac.ir/
فصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری http://jgusd.um.ac.ir
فصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای  http://jgrd.um.ac.ir
فصلنامه جغرافیا و مخاطرا ت محیطی  http://geoeh.um.ac.ir
فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی  http://journals.iaun.ac.ir
فصلنامه چشم انداز جغرافیایی http://www.geolandhs.ir/fa/default.aspx
فصلنامه ژئوپلیتیک  http://www.iag.ir/journal/
فصلنامه اطلاعات جغرافیایی  سپهر http://www.sepehr.org
فصلنامه سنجش از دور و GIS ایران  http://www.irsgiss.ir
فصلنامه فضای جغرافیایی  http://www.geographic-space.ir/
فصلنامه علوم جغرافیایی http://js.mshdiau.ac.ir/JGRS/
فصلنامه فضای جغرافیایی http://www.geographic-space.ir/
فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/
فصلنامه جغرافیایی سرزمین http://srbiau.ac.ir/fa
فصلنامه مطالعات برنامه ریزی شهری http://shahr.journals.umz.ac.ir/
فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی http://journals.iau-garmsar.ac.ir/
فصلنامه هویت شهر http://hoviatshahr.srbiau.ac.ir/
فصلنامه مطالعات شهری http://www.urbstudies.ir/

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *